Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 15.09.1982

Sidst ændret 08-02-2022

§1 – Foreningens navn:

Vindeby-Onsevig Borgerforening

§2 – Foreningens formål er:

 • a. At fremme det gode forhold beboerne imellem, bl.a. ved at skabe og vedligeholde et forum til fri og åben drøftelse af alle forhold af almen interesse, bortset fra partipolitiske.
 • b. At give bestyrelsen bemyndigelse til, efter forudgående borgermøde, at sikre beboerne mulighed for lokal medindflydelse på beslutninger, der vedrører vores lokalområde.
 • c. At søge samarbejde med andre foreninger med samme målsætning.
 • d. At drive og bevare Vindeby Forsamlingshus.

§3 – Medlemskab af Borgerforeningen:

 • a. Alle med interesse for Vindeby-Onsevig kan optages som medlem.
 • b. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

§4 – Regnskabsår & kontingent:

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves det efterfølgende regnskabsår. – Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5 – Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker via brev eller e-mail stilet til foreningens medlemmer – med minimum 14 dages varsel.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 • a. Valg af dirigent
 • b. Valg af 3 stemmetællere
 • c. Formandens beretning
 • d. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • e. Budget og fastlæggelse af kontingent
 • f. Indkomne forslag
 • g. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 • h. Valg af formand (ulige år)
 • i. Valg af kasserer (lige år)
 • j. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år=2, ulige år=1)
 • k. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • l. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • m. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden (jensbirthec@gmail.com) senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6 – Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen på henholdsvis ulige og lige år. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær ved konstituering.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges som følger: 2 på lige år, 1 på ulige år. Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år, samt 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år. – Revisor og kasserer kan ikke være fra samme husstand.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning.

Afstemningsmåde

 • a. De fra bestyrelsen, som er på valg, og som siger ja til genvalg (2 på lige år, 1 på ulige år) opstilles i en pulje sammen med de evt. nye personforslag fra forsamlingen.
 • b. På stemmesedlen må kun anføres 2 navne på lige år og 1 navn på ulige år.
 • c. Indvalgte er de personer, som har fået flest antal stemmer.

Tilføjelse til §6 pr. 03.09.2020

a. De repræsentanter fra Købelev, der indvælges som bestyrelsesmedlemmer/suppleanter ved den ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 03.09.2020, vælges for perioden: 03.09.2020 frem til den ordinære generalforsamling i januar 2023.

§7 – Bestyrelsen:

Foreningens daglige ledelse er pr. 03.09.2020 udvidet til at bestå af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 5 er valgt i overensstemmelse med de første 2 afsnit i §6 ”Valg til bestyrelsen”, medens de 2 ”Købelev-medlemmer” er valgt i henhold til ”Tilføjelse til §6 pr. 03.09.2020”.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen fører protokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§8 – Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, og generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom.

§9 – Ændring af vedtægterne:

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på en lovligt indvarslet generalforsamling.

§10 – Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. – I tilfælde af foreningens ophør skal evt. opsparet formue fordeles til almennyttige og kulturelle formål inden for Lolland Kommune.

Bilag til vedtægterne vedr. integration mellem VOB og Købelev pensionistforening

 1. Fra Købelevs side er der udpeget kandidater til VOBs bestyrelse (2 nye bestyrelsesposter samt 2 suppleanter).
 2. Det blev aftalt, at for at blive valgt til VOBs bestyrelse skal man være fuldgyldigt medlem af VOB, dvs. betale kontingent. – Dette gælder ikke kun for de kandidater, der bliver valgt i september 2020, men også for alle fremtidige afløsere.
 3. Købelev-kandidaterne skal vælges fra følgende 5 klubber:
  a. Billardklubben
  b. Pensionistklubben
  c. Madklubben
  d. Aktivitetssudvalget
  e. Cycleklubben
  Fra de 5 førnævnte grupper vælges på en ekstraordinær generalforsamling 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter til VOBs bestyrelse. VOBs bestyrelse udvides hermed med 2 bestyrelsesmedlemmer, og disse to er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen. De 2 ”Købelev-medlemmer” kan suverænt på anmodning tillade træk af Købelevs midler til brug til forbedringer på forsamlingshuset.
 4. På sigt vil der blive overført midler fra Købelev til VOB.
 5. Kassereren skal føre et separat regnskab for Købelev midlerne, og alene kassereren har adgang til kontoen.
 6. For min. en 2-årig periode, har de 2 bestyrelsesmedlemmer fra Købelev afgørende indflydelse på, hvordan de overførte midler anvendes – og de kan suverænt på anmodning tillade træk af Købelevs midler.
 7. Efter den 2 årige periode foretages en evaluering m.h.p. at finde ud af,
  a. hvordan det har fungeret indtil nu,
  b. om ordningen skal rettes lidt til, men ellers i de store og hele fortsætte som hidtil, eller
  c. der skal ske en total integration med VOB i relation til regnskab og medlemskab.
 8. Når Købelev-grupperne booker sig ind i forsamlingshuset, skal udgifterne til leje og rengøring trækkes på Købelev-kontoen.