Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 15-09-1982.

Sidst ændret 31-01-2023.

§1 – Foreningens navn:

Vindeby-Onsevig Borgerforening

§2 – Foreningens formål er:

 • a. At fremme det gode forhold beboerne imellem, bl.a. ved at skabe og vedligeholde et forum til fri og åben drøftelse af alle forhold af almen interesse, bortset fra partipolitiske.
 • b. At give bestyrelsen bemyndigelse til, efter forudgående borgermøde, at sikre beboerne mulighed for lokal medindflydelse på beslutninger, der vedrører vores lokalområde.
 • c. At søge samarbejde med andre foreninger med samme målsætning.
 • d. At drive og bevare Vindeby Forsamlingshus.

§3 – Medlemskab af Borgerforeningen:

 • a. Alle med interesse for Vindeby-Onsevig kan optages som medlem.
 • b. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

§4 – Regnskabsår & kontingent:

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves det efterfølgende regnskabsår. – Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5 – Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker via brev eller e-mail stilet til foreningens medlemmer – med minimum 14 dages varsel.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 • a. Valg af dirigent
 • b. Valg af 3 stemmetællere
 • c. Formandens beretning
 • d. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • e. Budget og fastlæggelse af kontingent
 • f. Indkomne forslag
 • g. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 • h. Valg af formand (ulige år)
 • i. Valg af kasserer (lige år)
 • j. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der skal genvælges eller nyvælges, afhænger af antallet af bestyrelsesmedlemmer (5, 6 eller 7). – Se i øvrigt §6, punktet : ”Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke formand og kasserer) vælges som følger:”
 • k. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • l. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • m. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6 – Valg til bestyrelsen:

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges på en generalforsamlingen for en 2-årig periode. Formand og kasserer (2 medlemmer) vælges direkte på generalforsamlingen på henholdsvis ulige og lige år. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær ved konstituering.

Revisor og kasserer kan ikke være fra samme husstand.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke formand og kasserer) vælges som følger:

 • a. Hvis der er 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges/genvælges: 2 i ulige år / 1 i lige år
 • b. Hvis der er 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges/genvælges: 2 i ulige år / 2 i lige år
 • c. Hvis der er 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges/genvælges: 2 i ulige år / 3 i lige år

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning.

Afstemningsmåde

 • a. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, og som siger ja til genvalg, opstilles i en pulje sammen med evt. personforslag fra forsamlingen eller indstilling fra bestyrelsen.
 • b. På stemmesedlen må kun anføres det antal navne, der svarer til det antal medlemmer, der er på valg.
 • c. Indvalgte er de personer, som har fået flest antal stemmer.

§7 – Bestyrelsen:

Foreningens daglige ledelse bør til hver en tid bestå af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. – Men i praksis har det til tider vist sig meget vanskeligt at finde kandidater til alle 7 poster, og det er derfor besluttet, at fleksibilitet kan tages i brug ang. bestyrelsens størrelse. Det er fortsat målet, at bestyrelsen bør bestå af 7 medlemmer, men muligheden foreligger, at bestyrelsen kan bestå af minimum 5, evt. 6, medlemmer. 

Er bestyrelsen ved generalforsamlingen valgt som en 5-6 medlemmers gruppe, kan der ikke suppleres op til 7 medlemmer, skulle muligheden byde sig. Som nævnt i §6 skal alle bestyrelsesmedlemmer være valgt på en generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtige

 1. Når mindst 4 medlemmer er til stede (hvis bestyrelsen består af 6-7 medlemmer)
 2. Når mindst 3 medlemmer er til stede (hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer)

Bestyrelsen fører protokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

§8 – Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, og generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom.

§9 – Ændring af vedtægterne:

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på en lovligt indvarslet generalforsamling.

§10 – Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. – I tilfælde af foreningens ophør skal evt. opsparet formue fordeles til almennyttige og kulturelle formål inden for Lolland Kommune.

Tillæg til vedtægterne pr. 31-01-2023 vedrørende Købelev-midlerne

 1. Købelev-gruppen består af følgende 4 klubber:
  • Billardklubben
  • Pensionistklubben
  • Madklubben
  • Cykelklubben
 2. VOB’s kasserer fører fortsat et separat regnskab for Købelev-midlerne, og alene kassereren har adgang til kontoen. Min. én gang årligt skal Købelev-regnskabet forelægges Købelev-gruppens kontaktperson til godkendelse.
 3. Købelev-midlerne skal fremadrettet (fra 01.03.2023) kun anvendes til lokaleleje, varme, strøm og rengøring i forbindelse med Købelev klub-arrangementer. Dog afholdes Forsamlingshusets udgifter til håndsprit, sæbe og papir til papirdispenserne af Købelev-midlerne. – Midlerne kan ikke anvendes til andre formål.
 4. Der afholdes ikke længere et specifikt valg til VOB’s bestyrelse blandt Købelev-medlemmerne, men derimod skal Købelev-gruppen udvælge et gruppemedlem, der kan fungere som kontaktperson for VOB. Pr. 31.01.2023 er Henrik Hovmand udpeget som kontaktperson mellem Købelev/VOB.
 5. Ved ophør af samarbejdet mellem Købelev-gruppen og VOB tilfalder evt. resterende midler VOB.