Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 15.09.1982

Sidst ændret ved generalforsamlingen d. 29.01.2019.

§1 – Foreningens navn:

Vindeby-Onsevig Borgerforening


§2 – Foreningens formål er:

At samle beboerne om emner af fælles interesse for at fremme det gode forhold beboerne imellem. – Ved samarbejde med kommunale myndigheder at give beboerne lokal medindflydelse på beslutninger, der vedrører sognet. – At søge samarbejde med andre foreninger med samme målsætning. – At drive og bevare Vindeby Forsamlingshus.


§3 – Medlemskab af Borgerforeningen:

a. Alle med interesse for Vindeby-Onsevig kan optages som medlem.

b. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

§4 – Regnskabsår & kontingent:

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves det efterfølgende regnskabsår. – Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5 – Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker via brev eller e-mail stilet til foreningens medlemmer – med minimum 14 dages varsel.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

a. Valg af dirigent

b. Valg af 3 stemmetællere

c. Formandens beretning

d. Forelæggelse af det reviderede regnskab

e. Budget og fastlæggelse af kontingent

f. Indkomne forslag

g. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde

h. Valg af formand (ulige år)

i. Valg af kasserer (lige år)

j. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år=2, ulige år=1)

k. Valg af suppleanter til bestyrelsen

l. Valg af revisorer og revisorsuppleant

m. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden (jensbirthec@gmail.com) senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6 – Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. – Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen på henholdsvis ulige og lige år. – Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær ved konstituering.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges som følger: 2 på lige år, 1 på ulige år. – Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år, samt 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år. – Revisor og kasserer kan ikke være fra samme husstand.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning.

§7 – Bestyrelsen:

Foreningens daglige ledelse består af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse på 5 medlemmer. – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov. – Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. – Bestyrelsen fører protokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§8 – Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, og generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom.

§9 – Ændring af vedtægterne:

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på en lovligt indvarslet generalforsamling.

§10 – Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. – I tilfælde af foreningens ophør skal evt. opsparet formue fordeles til almennyttige og kulturelle formål inden for Lolland Kommune.