Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen, tirsdag d. 30.01.2018

1.    Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår, at Lars Mortensen vælges som dirigent.

 • Lars blev énstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet

2.    Valg af 3 stemmetællere.

 • Dirigenten udpegede 3 stemmetællere.

3.    Formandens beretning.

 • Jens fremlagde bestyrelsens beretning som efterfølgende blev drøftet. Pokalerne skal ikke længere hænge over køkkendøren. Ellis Nielsen har påtaget sig at pudse dem. Jens Lauersen, Zenia Rasmussen, Knud Folie og Lone Strandbygaard deltager i en arbejdsgruppe som diskuterer, hvordan pokalerne kan opbevares. Flagalléen har ikke været brugt i mange år. Vi forsøger at sælge den og beholder de 8 som har fødder på.

 4.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

 • Lone fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

5.    Indkomne forslag: 

 • Vedtægternes §3,§4, §7 og §9 ændres. Der er ikke tale om ændring af væsentlige principper, men blot en ændring for at føre vedtægterne ajour med den virkelighed som nu fungerer.

6.    Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde: 

 • Det gode arbejde fortsættes.

7.     Budget og fastlæggelse af kontingent: 

 • Kontingentet for 2019 er uændret. 2018 budgettet blev godkendt. 

8.     Valg af formand (ulige år).  Punktet udgår

9.     Valg af kasserer (lige år) Lone Strandbygaard er på valg – ønsker ikke genvalg. 

 •  Bestyrelsen foreslår nyvalg af Yvonne Bruun. Yvonne Bruun blev valgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år=2, ulige år=3)

 •  Anne Bendtsen er på valg – ønsker ikke genvalg: I stedet blev Birger Jørgensen valgt.
 • Anders Petersen er på valg – modtager genvalg: Anders Petersen er valgt

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 • Annelise Møller er på valg – modtager genvalg: Annelise Møller er valgt
 • Jens Laursen er ikke på valg

12. Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Revisor Hans Peter Jørgensen er på valg – modtager genvalg: Hans Peter Jørgensen blev valgt
 • Revisor Birthe Christiansen er ikke på valg

13. Revisorsuppleant Hanne Nielsen er på valg – modtager genvalg: Hanne Nielsen er valgt

14. Eventuelt. 

 • Knud Folie tilbød at uddele eventuelle skrivelser, som skal bringes ud til de borgere, som ikke modtager email.
 • Jens Lauersen foreslog, at vi arrangerer et møde til orientering om de planer, der er med olieboring på Lolland/Falster

Efter generalforsamlingen spiste vi, traditionen tro, Zenias gule ærter. Tak til Zenia.