Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamlingen, tirsdag d. 27.01.2015

 • pkt. A – valg af dirigent:
  • Lars Mortensen blev valgt til dirigent.
  •  Lars kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
 • pkt. B – valg af stemmetællere:
  • Marianne Øst, Lone Jørgensen og Karin Petersen blev af dirigenten udpeget som stemmetællere.
 • pkt. C – formandens beretning:
  • Se bilag 2015-1
  • Formandens beretning  blev taget til efterretning og énstemmigt godkendt.
  •  En enkelt kommentar fra Jens Christiansen blev videreført til pkt. F
 • pkt. D – forelæggelse af det reviderede regnskab:
  • Se bilag 2015-2 for selve regnskabet.
  • Anne fremlagde det reviderede regnskab (se bilag 3 til generalforsamlingsreferatet).
   • Sildegilde og maddage gav endnu en gang et overskud på ca. kr. 10.000
   •  2014 gav samlet et overskud på godt kr. 13.000 – i stedet for det budgetterede underskud på ca. kr. 16.000. Hvilket primært skyldes et minimalt forbrug i olie/gas, dels på grund af den milde vinter dels på grund af det vigende antal udlejninger.
  •  Ingen kommentarer fra Generalforsamlingen, hvorefter regnskabet blev godkendt.
 • pkt. E – indkomne forslag:
  • Se bilag 2015-3 for det fremlagte forslag.
  • Forslaget blev forkastet.
 • pkt. F – drøftelse af foreningens fremtidige arbejde:
  • Jens Christiansen havde følgende kommentar:
   •  VOB er en forening af social karakter, hvor hovedmålet pt. er at drive huset videre – og tak til, at så mange vil tage sig af husets drift og vedligehold
   •  Jens efterlyste et større fokus på kulturelle aktiviteter/mål, som kan tiltrække medlemmer/deltagere, som ønsker andet end mad.
   •  Kunne man ikke forestille sig, at foreningen f.eks. påtog sig den opgave at være talerør for nærsamfundet – igangsætter for nabo-fællesskab – hvordan bekæmper vi ”landsbydøden” osv. osv.
   •  Hvad blev der f.eks. af det oplæg om kloakeringen, som blev forelagt ved GF for et par år siden. Ligeledes talte vi også om den ringe mobildækning i området. – Kunne man forestille sig, at VOB gik videre med sådanne områder?
  • Forsamlingen efterlyste mere kommunikation om de tanker, bestyrelsen måtte gøre sig i det daglige arbejde – udnyt de muligheder som den elektroniske kommunikation muliggør, få en løbende tovejs kommunikation i gang.
 • pkt. G – budget og fastlæggelse af kontingent:
  • Se bilag 2015-4 for budgettet for 2015.
  • Anne gennemgik det foreslåede budget for 2015. Som det fremgår af formandens beretning, må der forudses større udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser, hvorfor budgettet viser et underskud på ca. kr. 40.000
  • Fra generalforsamlingen blev det foreslået, at kontingentet blev hævet – uanset bestyrelsen ikke selv havde forelagt et forslag om kontingentregulering.
  • Dirigenten gav bestyrelsen 10 min til at fremkomme med et forslag til kontingentregulering.
   • Bestyrelsen foreslog følgende:
    • Alle stemmeberettigede betaler kr. 100,00 (der indføres ens kontingent uanset alder) – dvs. en forøgelse i kontingentet på kr. 30,00 for alle, der har pensioniststatus. Ingen ændring i kontingent for ikke-pensionister.
    • Kontingentet for støttemedlemmer hæves til kr. 50,00.
   • På en forespørgsel om, hvorfor ikke alle de nuv. 3 kontingentsatser skulle hæves, blev det fra bestyrelsen fremført, at det administrativt ville være en stor, stor lettelse kun at operere med 2 satser. Som det er nu, ved vi faktisk ikke, om der bliver betalt det rette kontingent, da vi ikke kender medlemmernes alder.
  • Forslaget blev vedtaget med ikrafttræden fra 2016.
  • Dirigenten gav derefter ordet til kassereren for en personlig kommentar.
   • Anne redegjorde for sin betænkeligheder ved at lade sig vælge som kasserer (i 2014), men havde konkluderet, at det nok ville fungere. – Men hun havde siden konstateret, at regnskaber ikke lige var hendes spidskompetence.
    Hun bad derfor Generalforsamlingen om at hun blev fritaget for jobbet som kasserer – men i øvr. fortsatte i bestyrelsen som sekretær, idet hun foreslog, at den nuv. sekretær (Lone) overtog jobbet som kasserer.
    Anne’s ønske blev énstemmigt godkendt af Generalforsamlingen – inkl. klapsalver og ”roser” for at turde sige fra.
  • Dirigenten pålagde derefter den kommende bestyrelse at konstituere sig i overensstemmelse med Anne’s ønske om at blive fritaget for kassererjobbet.
 • pkt. H – valg af formand (ulige år):
  • Ellis Nielsen blev genvalgt som formand – med akklamation.
 • pkt. I – valg af kasserer (lige år):
  • Se under pkt. 7.
 • pkt. J – valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3):
  • Bjarne Rolighed ønskede ikke genvalg
  • Hans Hansen blev genvalgt.
  • Lone Strandbygaard blev genvalgt.
  • Sussi Hansen modtog valg til bestyrelsen
  • Jonna Jørgensen modtog valg til bestyrelsen
  • Lise Møller, der var trådt ind som suppleant for Egon Rasmussen, ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
 • pkt. K – valg af suppleanter til bestyrelsen:
  • Lise Møller blev genvalgt som suppleant.
  • Bjarne Rolighed blev nyvalgt som suppleant.
 • pkt. L – valg af revisor og revisorsuppleant:
  • Steffen Stampe Holst og Jens Christiansen blev genvalgt som revisor.
  • Jens blev genvalgt som revisor.
  • Hanne Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 • pkt. M – eventuelt:
  •  Marianne Øst opfordrede, endnu en gang, bestyrelsen til at lade General-forsamlingen starte kl. 18:00 – og ikke som nu kl. 19:00. Så det ikke bliver så sent inden vi får serveret de gule ærter.