Generalforsamling 2019

Referat af ekstraordinær og ordinær generalforsamling, tirsdag d. 29.01.2019

Agenda, Ekstraordinær generalforsamling

 • 1.     Valg af dirigent            
  • Bestyrelsen foreslår, at Lone Strandbygaard vælges som dirigent.
 • 2.     Valg af 3 stemmetællere
 • 3.     Indkomne forslag fra bestyrelsen:
  • Forslag 1: Ændring af vedtægternes §5
   • De økonomiske punkter d. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt g. Budget og fastlæggelse af kontingent afvikles lige  efter hinanden, hvilket sikrer en sammenhæng i præsentation og beslutningsproces.
  • Forslag 2: Ændring af vedtægternes §7
   • Bestyrelsen ønsker at omstrukturere sine opgaver, herunder gøre mere brug af ad hoc assistance fra medlemmerne (nedsætte udvalg efter behov) til velafgrænsede opgaver. – Vi håber på denne måde at kunne sprede arbejdsbelastningen på flere hænder, men beholde viden om de forretningsmæssige processer i bestyrelsen. – Som en konsekvens af denne omstrukturering vælger vi at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.

Referat, ekstraordinær generalforsamling

 • Formanden bød velkommen og redegjorde ganske kort for årsagen til, at der blev afholdt både en ekstraordinær og en ordinær      generalforsamling. Foreslog derefter, at Lone Strandbygaard blev valgt som dirigent. – Vedtaget.
  • Dirigenten tankkede for valget og kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (indkaldelse/agenda  udsendt ca. 11. januar 2019).
 • Dirigenten foreslog, at følgende blev valgt til stemmetællere: Carsten Blom, Marianne Øst, Bente Bærttelsen. – Vedtaget
 • Forslag 1: Se agenda. – Forslaget énstemmigt vedtaget.
 • Forslag 2: Se agenda. – Formanden orienterede mere detailleret om årsagen til dette forslag. Bl.a. at der var sendt en forespørgsel ud til medlemmerne om at melde sig som kandidater til bestyrelsen, men ingen respons tilbage. – Ej heller på generalforsamlingen var der nogen, der meldte sig som kandidater. – Forslaget énstemmigt vedtaget.

Referat, ordinær generalforsamling

 • Lone blev genvalgt som dirigent
 • De 3 stemmetællere (Carsten Blom, Marianne Øst, Bente Bærttelsen) blev genvalgt
 • Formandens beretning (se bilag 2019-1) – kommentarer til beretningen:
  • Marianne Øst: Hvad indebærer det, at Jens er blevet valgt til tryghedsambassadør (nærpolitiet)? – Formanden oplyste, at det endnu ikke var helt veldefineret, hvad denne opgave går ud på. Nærmere vil blive kommunikeret via et Nyhedsbrev, når mere erfaring er opnået.
  • Vedr. bredbånd lød spørgsmålet, hvorfor så mange sprang fra i 2. ansøgningsrunde? – Formanden oplyste, at prisen var en meget væsentlig årsag. – Der blev opfordret til at vise sin interesse for fibernet via Fibia’s hjemmeside.
  • Formandens beretning blev vedtaget med applaus.
 • Kassereren redegjorde for det reviderede regnskab for 2018  (se bilag 2019-2):
  • Et økonomisk godt år med mange udlejninger og overskud på div. arrangementer
  • ed mindre afvigelser er 2018 budgettet blevet overholdt
  • Der er anskaffet nye stolehynder og serveringsfade til køkkenet. Samt istandsættelse af 1. sal er påbegyndt.
  • Nyt brandmateriel sat op i køkkenet.
  • Overskud på godt og vel kr. 16.000 for 2018.
  • Regnskabet blev énstemmigt vedtaget.
 • Kassereren gennemgik budgettet for 2019 (se bilag 2019-3).
  • Udlejningen går lidt langsomt for 2019, hvorfor indtægten er justeret nedad i forhold til 2018
  • Ny hjemmeside skal oprettes (mere moderne look og ny funktionalitet) i håb om at nå ud til et brede publikum
  • Pris for forbrug (ved udlejning) er sat op, da forbruget har vist sig at være større end tidl.
  • Kontingent for 2020 uændret kr. 125,00 pr. person.
  • Kommentarer til budgettet:
   • En hjertestarter kræver batteriskift, vedligehold m.v. Har vi ingen udgifter? – Hvortil Ellis kunne oplyse, at VOB kun lægger væg/strøm til.
   • Ros til kassereren fra forsamlingen (layout, forklarende detailler m.v.)
  • Budgettet blev énstemmigt vedtaget.
 • Punktet udgik, da der ikke var indkommet nogen forslag fra medlemmerne.
 • Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde.  Tilbagemelding fra salen:
  • Forslag om at gentage successen med Horslunde Spillemændene
  • Spørgeskema (med enkle, hurtige spørgsmål) til lejerne, hvor tilfredse de er med huset
  • Undersøge nærmere, hvorfor vi pludselig får et dårligt år efter et godt år
  • Det manglende handicap-toilet blev endnu en gang bragt på bane. Var bestyrelsen kommet videre m.h.t. at skaffe penge.
  • Kommentar fra formanden, at det var også et spørgsmål om at have plads til et handicap-toilet.
 • Formanden blev énstemmigt genvalgt.
 • Punktet udgik, kassereren ikke på valg.
 • Sussi og Hans ønsker ikke genvalg. Taget til efterretning. Rie genvalgt (der forelå fuldmagt med hendes tilsagn om at modtage genvalg)
 • Jens Laursen genvalgt som bestyrelsessuppleant.
 • Birthe Christiansen genvalgt som revisor. – Der var ingen kommentarer til oplysningen om, at Birthe er gift med formanden.
 • Formanden takkede Sussi og Hans for deres meget store indsats for VOB og overrakte en present til hver.  Sussi og Hans gav udtryk for, at de godt fremover vil give en hånd med.
 • Kl. 19:10 kunne dirigenten herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet – og takke for god ro og orden.

Hvorefter forsamlingen med stor fornøjelse indtog Zenia’s fremragende gule ærter med det helt rigtige tilbehør.