Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 31.01.2012

 • pkt. 1 – valg af dirigent:
  • Lars Mortensen blev valgt til dirigent.
 • pkt. 2 – valg af stemmetællere:
  • Ingen stemmetællere blev valgt.
 • pkt. 3 – formandens beretning:
  • Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
 • pkt. 4 – valg kasserer:
  • Den afgående kasserer, Jens Christiansen, var godt tilfreds med regnskabet. Der er ca. kr. 5.500 i overskud. Lejeindtægten steg med ca. kr. 7-8.000. Til gengæld steg også olie- og elpriser. Sildegildet gav et overskud på ca. kr. 5.500 – fantastisk! Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
 • pkt. 5 – indkomne forslag:
  • Der var ingen indkomne forslag.
 • pkt. 6 – drøftelse af foreningens fremtidige arbejde:
  • Enighed om at fortsætte med en foredragsaften i efterårssæsonen. Der var ønske om en månedligmaddag, hvor man kunne mødes i forsamlingshuset og få sig et billigt måltid mad og en hyggesnak. Hanne Nielsen vil stå for det. Nærmere drøftelse herom på førstkommende bestyrelsesmøde.
  • Fra nye beboere i Vindeby blev det foreslået, at vi henvender os personligt til nytilflyttere og byder dem velkommen. Fra samme beboere blev det foreslået, at foreningen fik en hjemmeside. Nærmere drøftelse herom på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 • pkt. 7 – budget og fastlæggelse af kontingent:
  • uændret kontingent var der ingen, der havde noget imod.
 • pkt. 8 – valg af formand (ulige år):
  • Formanden var ikke på valg.
 • pkt. 9 – valg af kasserer (lige år):
  • Sussi Hansen modtog valg som ny kasserer.
 • pkt. 10 – valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3):
  • Lone Strandbygaard og Hans Hansen modtog valg som nye bestyrelsesmedlemmer.
 • pkt. 11 – valg af suppleanter til bestyrelsen:
  • Jørgen Rasmussen valgtes som første suppleant.
  • Lise Møller modtog genvalg som anden suppleant.
 • pkt. 12 – valg af revisor og revisorsuppleant:
  • Steffen blev genvalgt som revisor.
  • Jens blev valgt som revisor (afløser for Sussi).
  • Hanne blev genvalgt som revisorsuppleant.
 • pkt. 13 – eventuelt:
  • Det blev drøftet, at der i de nuværende vedtægter ikke står, at man kan forblive aktive medlemmer i klubben ved fraflytning fra Vindeby Sogn. – Det skal rettes hurtigst muligt.


Og så var det i øvr. tid at nyde de gule ærter, som traditionen tro bliver serveret efter generalforsamlingen.