Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen, tirsdag d. 26.01.2016

 • pkt. A – valg af dirigent:
  • Jens Christiansen blev énstemmigt valgt.
 • pkt. B – valg af stemmetællere:
  • Punktet blev udsat – valg ville finde sted, “hvis der blev behov for skriftlig afstemning”.
  • Dette blev ikke nødvendigt.
 • pkt. C – formandens beretning:
  • Se bilag 2016-1
  • Formandens beretning  blev taget til efterretning og énstemmigt
   godkendt.
  • På et senere tidspunkt i løbet af aftenen gav formanden en kort
   opdatering vedr. akuthjælperordningen.
 • pkt. D – forelæggelse af det reviderede regnskab:
  • Se bilag 2016-2  for selve regnskabet, incl. noter.
  • Kassereren forelagde regnskabet, der blev godkendt uden debat.
 • pkt. E – indkomne forslag:
  • Der var ikke modtaget nogen forslag.
 • pkt. F – drøftelse af foreningens fremtidige arbejde:
  • Programmet for det kommende år ser foreløbig sådan ud:
  • Søndag d. 13. marts: Sildegilde
  • Tirsdag d. 11. oktober: Musik og sang med skuespiller Chr. Steffensen.
  • Amatørarkæolog (detektor) kommer i løbet af efteråret og fortæller om sine erfaringer.
  • Og så håber vi på en eller to maddage i løbet af efteråret.
 • pkt. G – budget og fastlæggelse af kontingent:
  • Se bilag 2016-3  vedr. budgettet for 2016.
  • Se bilag 2016-4  vedr. fastsættelse af kontingent for 2017.
  • Kassereren gennemgik det foreslåede budget for 2016 samt redegjorde for den foreslåede kontingentforhøjelse for 2017. Begge dele blev godkendt.
  • Endv. informerede kassereren om, at pris for udlejninger reguleres, så de kommer til at ligge i nærheden af andre festlokaler/forsamlingshuse i nærområdet. 
 • pkt. H – valg af formand (ulige år):
  • Formanden er ikke på valg i år.
 • pkt. I – valg af kasserer (lige år):
  • Lone Strandbygaard er på valg – modtog genvalg.
 • pkt. J – valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3):
  • Anders Pedersen er på valg – modtog genvalg.
  • Anne Bendtsen er på valg – modtog genvalg.
 • pkt. K – valg af suppleanter til bestyrelsen:
  • Lise Møller blev genvalgt som suppleant.
  • Jens Lauersen blev nyvalgt som suppleant.
 • pkt. L – valg af revisor og revisorsuppleant:
  • Jens Christiansen blev genvalgt som revisor.
  • Hans Peter Jørgensen blev nyvalgt som revisor.
  • Hanne Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 • pkt. M – eventuelt:
  • Fra formanden: Ros til bestyrelsen og tak til Zenia for gule ærter.
  • Kort orientering fra kassereren, at vi er i gang med en gennemgribende opdatering af alle de referencer til foreningen og forsamlingshuset, der findes på nettet. – Således at der kun er kontaktperson (Anders Pedersen).

Og så var det i øvr. tid at nyde de gule ærter, som traditionen tro serveres efter generalforsamlingen.