Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen, tirsdag d. 31.01.2017

 • pkt. A – valg af dirigent:
  • Lars Mortensen blev énstemmigt valgt.
 • pkt. B – valg af stemmetællere:
  • Dirigenten udpegede 3 stemmetællere.
 • pkt. C – formandens beretning:
  • Se bilag 2017-1
  • Formandens beretning  blev taget til efterretning og énstemmigt godkendt.
 • pkt. D – forelæggelse af det reviderede regnskab:
  • Se bilag 2017-2  for selve regnskabet, incl. noter.
  • Kassereren forelagde regnskabet, der blev godkendt uden debat.
 • pkt. E – indkomne forslag:
  • Se bilag 2017-3 (bestyrelsens forslag vedr. ændring af vedtægternes §3 og §5).
  • Begge forslag blev vedtaget
 • pkt. F – drøftelse af foreningens fremtidige arbejde:
  • Programmet for det 2017:
   • Planlagte aktiviteter:
    • Søndag d. 12. marts: Sildegilde 
   • Overvejelser omring:
    • Madaftener
    • Kulturelt arrangement (med tilskud fra Lolland Kommune, §79)
 • pkt. G – budget og fastlæggelse af kontingent:
  • Se bilag 2017-4  vedr. budgettet for 2017.
  • Se bilag  2017-4  vedr. fastsættelse af kontingent for 2018.
  • Kassereren gennemgik det foreslåede budget for 2017 samt redegjorde for kontingentet for 2018: Foreningen vil fremover alene have ordinære medlemmer, der for 2018 betaler kr. 125,00 i kontingent pr. person. Ingen støttemedlemmer. Alle kan optages i foreningen. Hvis ikke-medlemmer ønsker at deltage i arrangementer er dette muligt mod entré.
  • Endv. informerede kassereren om, at pris for udlejninger er blevet reguleret. Prisen ligger stadig i samme niveau, som de øvrige festlokaler/forsamlingshuse i nærområdet. 
 • pkt. H – valg af formand (ulige år):
  • Ellis på valg – ønsker ikke genvalg.
  • Jens Christiansen valgt som ny formand.
 • pkt. I – valg af kasserer (lige år):
  • Kassereren ikke på valg.
 • pkt. J – valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3):
  • Sussi & Hans på valg – modtog genvalg.
  • Jonna Jørgensen på valg – ønsker ikke genvalg.
  • Rie Lund modtog nyvalg til bestyrelsen.
 • pkt. K – valg af suppleanter til bestyrelsen:
  • Lise Møller blev genvalgt som suppleant.
  • Jens Lauersen blev genvalgt som suppleant.
 • pkt. L – valg af revisor og revisorsuppleant:
  • Hans Peter Jørgensen blev genvalg som revisor.
  • Birthe Christiansen modtog nyvalg som revisor. (afløser for Jens Christiansen)
  • Hanne Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 • pkt. M – eventuelt:
  • Tak og gaver den til afgående formand.
  • Jens Christiansen fortalte om sine planer for den nærmeste fremtid. 
  • Annelise Møller annoncerede at der d.7/2 er foredrag af Rene Hoberg arrangeret af menighedsrådet. 
  • Sildegilde d. 12/3 kl. 12.30.

Og så var det i øvr. tid at nyde de gule ærter, som traditionen tro serveres efter generalforsamlingen.