Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamlingen, tirsdag d. 29.01.2013

 • Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Ingen
 • Fremmødte: ialt 41 (incl. 7 bestyrelsesmedlemmer)

Ad 1)

 • Lars Mortensen blev énstemmigt valgt til dirigent.
 • Han kunne derefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og derfor beslutningsdygtig.

Ad 2)

 • Mintha Guddi, Bente og Jørgen blev valgt som stemmetællere.

Ad 3)

Ad 4)

 • Sussi fremlagde det reviderede regnskab (se 2013 – bilag 2)
  • Sildegilde og maddage gav et overskud på ca. kr. 17.000 – fantastisk!
  • Der er udarbejdet et estimeret budget for 2013 – som viser et meget beskedent overskud på ca. kr. 2.500 (derfor den foreslåede kontingentstigning)
  • Vi har fået bevilget §79 tilskud fra kommunen til kulturelle arrangementer i løbet af året. Pengene er indgået på kontoen.
 • Et par enkelte kommentarer til regnskabet:
  • Bente: Hvorfor mindre indtægt i 2013 for maddagene? Svar: Vi budgetterer med færre maddage.
  • Jens: Til lykke med et flot resultat.
 • Regnskabet blev derefter énstemmigt godkendt (med klapsalver)

Ad 5)

 • Som drøftet på generalforsamlingen i 2012 skulle ordlyden af vedtægternes §3 ændres. – Bestyrelsen forelagde lidt historik omkring §3 (se 2013 – bilag 3). – Forslaget affødte en livlig diskussion mht nødvendigen – og formuleringen – af den foreslåede ændring.
 • På dirigentens foranledning blev der givet en 15 min. pause i generalforsamlingen og dermed tid til at reformulere §3.
 • Vedtægtsændringen blev derefter godkendt med følgende ordlyd:
  • §3 – Medlemskab af Borgerforeningen:
   • Som ordinært medlem kan optages:
    • A) Alle med folkeregisteradresse i Vindeby Sogn. De har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.
    • B) Alle, der er ejer af en ejendom i Vindeby Sogn, men ikke har folkeregisteradresse i sognet. De har stemmeret, men kan ikke vælges til bestyrelsen.
    • C) Eksisterende medlemmer, som fraflytter sognet, kan beholde deres medlemskab. De har stemmeret, men kan ikke vælges til bestyrelsen.
   • Som støttemedlem kan optages:
    • D) Udensogns borgere, der har interesse i foreningens arrangementer. De har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Ad 6)

 • Fra 2 medlemmer (Merete Waring & Rolf Øst) var indkommet et oplæg vedr. de påtænkte planer for spildevandsrensning i Lolland Kommune (se 2013 – bilag 4).
 • Merete redegjorde for ideen bag oplægget – at det var nødvendigt at bruge tid og kræfter på at undersøge i detailler, hvordan hver enkelt grundejer blev berørt af planerne. Herunder om Borgerforeningen evt. kunne tage iniitativ til et møde, hvor formålet alene var at diskutere disseplaner. 
 • Den generelle holdning på generalforsamlingen var, at det var et relevant oplæg, men at Borgerforeningen som sådan ikke vil gå ind i sagen.
 • Hvis nogen er interesseret i en nærmere kontakt med Merete om dette emne, så kan Merete kontaktes via email: merete.waring@gmail.com

Ad 7)

 • Fra bestyrelsen var der forslag om en forhøjelse af kontingentet på kr. 10,00 pr. medlem (gældende fra 1.1.2014).
 • Fra salen kom der forslag om en stigning på hhv. kr. 20,00 eller kr. 25.00
 • Det blev énstemmigt vedtaget at hæve kontingentet med kr. 20,00 pr. medlem pr. 1.1.2014.

Ad 8)

 • Ellis var villig til genvalg – hvilket blev énstemmigt vedtaget med klapsalver.

Ad 9)

 • Ikke aktuelt.

Ad 10)

 • Egon, Bjarne og Lone blev alle genvalgt.

Ad 11)

 • Jørgen Rasmussen blev genvalgt som første suppleant.
 • Lise Møller blev genvalgt som anden suppleant.

Ad 12)

 • Steffen Holst og Jens Christensen blev genvalgt som revisorer.
 • Hanne blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 13)

 • Referat kommer om et par dage.

Ad 14)

 • Og så var det tid for de gule ærter, som smagte aldeles fortræffeligt – tusinde tak til Zenia.