Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamlingen, tirsdag d. 28.01.2014

 • Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Ingen
 • Fremmødte ialt: Ca. 50 (incl. 7 bestyrelsesmedlemmer)

Ad 1)

 • Lars Mortensen blev énstemmigt valgt til dirigent.
 • Han kunne derefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og derfor beslutningsdygtig.

Ad 2)

 • Fru Laursen, Hr. Møller og Fru Kristensen blev af dirigenten udpeget som stemmetællere.

Ad 3)

Ad 4)

 • Sussi fremlagde det reviderede regnskab (se 2014 – bilag 2)
  • Sildegilde og maddage gav endnu en gang et overskud på ca. kr. 17.000
  • 2013 viser et beskedent overskud på ca. kr. 1.000
  • I 2014-budgettet er der derimod estimeret med et underskud på ca. kr. 16.000
 • Ingen kommentarer fra generalforsamlingen, hvorefter regnskabet blev godkend.

Ad 5)

 • Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6)

 • Generalforsamlingen kom med følgende forslag:
  • Man kunne evt. være flere om at lave mad, så madaftenerne kunne blive genoptaget
  • Eller man kunne få maden leveret udefra. Og så tage entré
  • Madposer var også en idé – evt. med opkrævning af entré
  • Carsten Blom havde fokus på, hvordan vi kan øge udlejningerne. F.eks. øget annoncering
  • Kan vi blive listet på kommunens hjemmeside?
  • Er der mulighed for, at aftenskolerne kunne være interesseret i at leje sig ind? Konkret forslag fra Elsebeth Fürst, at vi kontakter Flemming Würst (formand for LOF) – om de kunne tænke sig at placere 1-2 yoga hold i Forsamlingshuset
  • Marianne Øst. Er det et problem, at der ikke forefindes et handicaptoilet. – Kunne finansieres via fondsmidler.

Ad 7)

 • Budgettet blev godkendt med en opfordring til at søge fondsmidler til renovering af de eksisterende toiletter
 • Ellis kommenterede på det kæmpearbejde der er involveret i at søge om fondsmidler
 • Nuv. kontingent gælder også for 2015

Ad 8)

 • Udgår (formanden er på valg i ulige år).
 • Formanden meddelte imidlertid allerede nu, at hun ikke modtager genvalg i 2015 

Ad 9)

 • Anne Bendtsen modtog valg som kasserer.

Ad 10)

 • Hans Hansen blev genvalgt
 • Andersen Pedersen modtog valg til bestyrelsen (i stedet for John Nielsen, der ikke ville genvælges)

Ad 11)

 • Jørgen Rasmussen blev genvalgt som første suppleant.
 • Lise Møller blev genvalgt som anden suppleant.

Ad 12)

 • Steffen Holst og Jens Christensen blev genvalgt som revisorer.
 • Hanne blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 13)

 • referat kommer om et par dage

Ad 14)

 • Og så var det tid for de gule ærter, som smagte aldeles fortræffeligt – tusinde tak til Zenia.